دوره تلفظ

درس ششم : آموزش صدای ای کوتاه ( درس رایگان )

آموزش صدای ای کوتاه

 

آموزش صدای ای بلند

فایل تمرینی صدای ای بلند و ای کوتاه

نحوه تلفظ صدای ای بلند

 

نحوه تلفظ صدای ای کوتاه

 

×